ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.anteks.bg
 
Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Антекс Електроник ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.
 
I. Общи условия
• “www.anteks.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Антекс Електроник ЕООД.
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Антекс Електроник ЕООД.
• Антекс Електроник ЕООД  чрез “www. anteks.bg ” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена след старата, като последната е задраскана.
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Антекс Електроник ЕООД  чрез “www. anteks.bg ” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Антекс Електроник ЕООД чрез “www.anteks.bg” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.
• Антекс Електроник ЕООД  чрез “www.anteks.bg” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
• Антекс Електроник ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.anteks.bg”.
• Антекс Електроник ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазина, както и промяна в дизайна на продуктите.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.
 
II. Права и задължения на страните
1. Антекс Електроник ЕООД се задължава:
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3-5 работни дни;
• да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока*.
 
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!)
2. Клиентът се задължава:
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 дни на адрес гр. Добрич ул. Цар Петър  9 магазинАУДИОМАНИЯ.
Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адреса на  Антекс Електроник ЕООД. Антекс Електроник ЕООД възстановява всички суми, получени от потребителя, без разходите за доставка.
 
Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.
 
Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Антекс Електроник ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Антекс Електроник ЕООД – фактура, касов бон, гаранционна карта .
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Антекс Електроник ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
Антекс Електроник ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
Обръщаме сериозно внимание на следния факт:
Част от продуктите са много специфични и са свързани с личната хигиена - най вече духовите инструменти и всичко което се поставя в устата - те се доставят на клиента като всяка част е отделно опакована фабрично в специална хартия и в отделна найлонова торбичка с цел да се гарантират санитарни хигиенни норми.АКО ТЕ СА РАЗОПАКОВАНИ И СА ПОЛЗВАНИ - ВРЪЩАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО ИЛИ ДА СЕ ЗАПЛАТИ ТАКСА С ЦЕЛ ДА СЕ ПРИВЕДАТ ОТНОВО В СЪЩИЯ ВИД- ако това е възможно.
 
  • Връщане на платени суми с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.
  • Връщане на суми по банков път.
Сумите платени по банков път, ще бъдат възстановени пак по банков път, като бъде спазен 14 дневният срок.
 
III. Лични данни
 
• Антекс Електроник ЕООД чрез “www.anteks.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Антекс Електроник ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 
 
IV. Разкриване на информацията
• Антекс Електроник ЕООД чрез www.anteks.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• Антекс Електроник ЕООД чрез “www.anteks.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 
V. Отговорност
• Антекс Електроник ЕООД чрез “www.anteks.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Антекс Електроник ЕООД чрез “www.anteks.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Антекс Електроник ЕООД чрез “www.anteks.bg”.
 
VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Спорт Депо АД съобразно българското законодателство.
 
VII. Гаранционни условия:
1. Фирма Антекс Електроник ЕООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:
  • адрес и телефон на оторизираният сервиз на закупената техника;
  • гаранционните условия на вносителя;
  •  гаранционен срок на закупената стока;
  • транспортните разходи по изпращането на продукта в гаранционният сервиз е за сметка на Клиента
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Антекс Електроник ЕООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния вносител или оторизираният сервиз. В сервизният център важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.
 
VIII. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт,лошо съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.
 
IX. Допълнителни условия:
1. Антекс Електроник ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!
 
X. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг
Уеб сайтът www.anteks.bg ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга.